In De Posthoorn aanvang 19.30 uur.
Zoals u weet werken we aan plannen voor de herinrichting van de Kerkstraat e.o. Eind vorig jaar hebt u al in de Posthoorn en ook via de website https://haps.onzegebiedsvisie.nl (https://haps.onzegebiedsvisie.nl/) kunnen meedenken.

Lees meer: 7 maart a.s.: 2e inloopavond herinrichting dorpskern Haps

Beste dorpsgenoten,
De Dorpsraad wenst u allen fijne feestdagen en dankt eenieder die bijgedragen heeft aan de leefbaarheid van ons dorp. Speciaal de vele mensen die de Dorpsraad-avonden bezocht hebben. Inmiddels is de randweg geopend wat volgend jaar wat rust in ons dorp brengt en we verder kunnen met de herinrichting van de dorpskern. U kunt nog reageren op de website https://haps.onzegebiedsvisie.nl (https://haps.onzegebiedsvisie.nl/).

Lees meer: Kerstwens Dorpsraad Haps

Onderwerpen o.a. randweg, dorpsinrichting, glasvezel en budget sociale vernieuwing.

Aanwezig: René Janssen, Joep Arts, Theo van den Elzen, Luc Arts, Jeroen van den Hoogen, Gemeente Cuijk Wethouder: Gerard Stoffels.
Aanwezigen volgens presentielijst.

20.00 uur voorzitter heet allen welkom.
Voorzitter stelt voor om eerst het budget sociale vernieuwing te behandelen en dan met de agenda te starten.

Lees meer: Verslag vergadering Dorpsraad 7 november 2017

Bestemmingsplan Laarakker Noord
Vanaf 22 november 2017 is het bestemmingsplan Laarakker Noord onherroepelijk. Met dit bestemmingsplan is de planologische regelgeving voor Laarakker Noord geactualiseerd en gelijkgesteld aan de planologische regelgeving van Laarakker Zuid.

Lees meer: 12 december: Nieuwsbrief De Laarakker

https://haps.onzegebiedsvisie.nl

Denk mee via bovenstaande website aan de Herinrichting Centrum Haps!
Op woensdagavond 6 december 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats, georganiseerd door de Dorpsraad Haps, om te komen tot een herinrichting van de Kerkstraat e.o. Dit is ingegeven door het feit dat de Randweg om Haps bijna gereed is Daarvoor is inmiddels een ontwerpbureau aangetrokken, t.w. Stad en Land uit Vugt en er was al eerder een klankbordgroep uit Haps vanuit de Dorpsraad samengesteld. Deze hebben inmiddels het een en ander voorbereid ten behoeve van deze avond. Maar er is nog geen plan. Daarvoor wordt nu de inbreng van alle Hapse inwoners gevraagd.

Lees meer: Verslag van bijeenkomst Herinrichting Centrum Haps 6 dec 2017

Onderwerpen zijn o.a. stand van zaken en realisatie duikers in de sloten.
De 5e nieuwsbrief van BAM kunt u lezen op de pagina van de Dorpsraad, nieuwsbrieven: 171123 nieuwsbrief Komomleiding BAM 

In de Posthoorn aanvang 20.00 uur.
Op dit moment worden er voorbereidende stappen gezet voor de herinrichting van het centrum van Haps. Samen met de Dorpsraad Haps, een klankbordgroep als afvaardiging van het dorp, is het ontwerpbureau LOS stadomland uit Vugt inmiddels begonnen met het eerste voorwerk. Er wordt deze avond geen plan gepresenteerd want daarvoor is uw inbreng juist van belang. De Hapse inwoners kunnen meepraten en hun idee inbrengen tijdens deze avond. Er dienen nogal wat keuzes gemaakt te worden. Belangrijk dus voor iedere Hapsenaar en daarom is iedereen welkom!

 

Informatie omtrent het lopende onderzoek wateroverlast in de gemeente Cuijk.
Op de website www.cuijk.nl/tegengaan-wateroverlast treft u vanaf 26 juni een overzicht van alle knelpunten en maatregelen in de gemeente Cuijk aan.

Lees meer: 30 augustus: Informatieavond onderzoek wateroverlast in Haps

Stand van zaken werkzaamheden Oeffeltseweg en Zoetsmeer.
Op de pagina van de Dorpsraad staat de nieuwsbrief van BAM inzake de werkzaamheden omtrent de aanleg van de kom-omleiding. Wat is gereed en wat staat er na de bouwvak-vakantie te gebeuren?

Notulen dorpsraadvergadering van 6 juni 2017
Aan de orde kwam onder andere: budget sociale vernieuwing, de rondweg, herinrichting kom Haps, RBL en stand van zaken glasvezel.

Lees meer: Notulen vergadering Dorpsraad van 6 juni 2017

Nieuws omtrent de werkzaamheden Oeffeltseweg, Zoetsmeer, Lokkant en Putselaar.
Op 11 mei jl. is de 3e nieuwsbrief van BAM verschenen waarin melding gemaakt wordt van de vorderingen en de voortgang. Zo zal in de weekenden van 9-12 juni en 16-19 juni a.s. de Oeffeltseweg worden afgesloten van alle verkeer. De volledige nieuwsbrief in terug te vinden op de pagina van de Dorpsraad onder nieuwsbrieven.

Onderwerpen zijn o.a.: buurt-app, oplaadpaal op Kerkplein, Skate-ram, onderzoek wateroverlast.
Buurt app (verslag van preventie bijeenkomst). Zeer interessante presentatie met voldoende gelegenheid voor vragen en extra tips. Procentueel is de kans maar 1 tot 2% dat er bij jou wordt ingebroken en de meeste inbraken gebeuren tussen 12.00 - 20.00 uur.

Lees meer: Nieuwsbrief 38 van Dorpsraad Haps

Nadere actuele informatie van BAM-infra.
In de tweede nieuwsbrief van BAM wordt u nader geinformeerd inzake de werkzaamheden inzake de kom-omleiding van Haps. Hierin worden o.a. de werkzaamheden aan de Zoetsmeerweg en Oeffeltseweg nader omschreven. U vindt de nieuwsbrief van BAM op de pagina van de Dorpsraad, aan de rechterzijde.

BAM Infra bv presenteert haar 1e nieuwsbrief.
Teneinde de Hapse bewoners optimaal te informeren over de planning en fasering van de werkzaamheden m.b.t. de rondweg Haps heeft BAM een eerste nieuwsbrief uitgebracht. Daarin staat o.a. dat op maandag 3 april a.s. de werkzaamheden zullen starten.

Lees meer: 1e Nieuwsbrief Kom-omleiding Haps N264

Onderwerpen in deze nieuwsbrief o.a. inbraakpreventie en RBT Laarakker

Nieuwjaarsreceptie.
Het jaar eindigt en daarom wensen wij u prettige feestdagen toe en een gezond 2017. Om een goede aftrap te maken organiseert de stichting Nieuwjaarsreceptie Haps elk jaar op 1 januari om 12.00 uur in de Posthoorn te Haps een Nieuwjaarsborrel. Een mooie gelegenheid voor u als dorpsgenoot om elkaar de hand te schudden. Natuurlijk is iedereen welkom. Ook een afvaardiging van het gemeentebestuur is uiteraard aanwezig.

Lees meer: Nieuwsbrief Dorpsraad Haps 22 december 2016