Nieuws uit de Staatscourant inzake de rondweg

Bericht uit de Staatcourant d.d. 16 juni 2014:

Vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps / besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps, Cuijk 

Vaststelling bestemmingsplan / besluit exploitatieplan

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken bekend dat de raad op 16 juni 2014 het bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps nummer (NL.IMRO.1684.18BPrandwegHaps-VA01) gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens maken zij bekend dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen behorende bij dit bestemmingsplan.

 

Inhoud bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan biedt het planologisch kader op basis waarvan de randweg rond de kern Haps kan worden gerealiseerd. Deze randweg is gesitueerd aan de zuidoostkant van Haps.

Het plan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen kunt u vinden in de Nota van zienswijzen/wijzigingen betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps.

Stukken bekijken

Het bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps en de bijbehorende stukken en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps liggen vanaf 16 juli 2014 gedurende zes weken voor beroep ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan op de volgende manieren inzien:

– digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl

– digitaal (pdf) op www.cuijk.nl bij 'Digitale Balie' onder 'Ruimtelijke plannen' en 'Buitengebied';

– analoog bij de Publieksbalie in het gemeentehuis en de bibliotheek te Cuijk en Haps tijdens openingstijden.

Instellen beroep

Voor de mogelijkheid van beroep wordt een besluit omtrent de vaststelling van een exploitatieplan en een gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan als één besluit aangemerkt. Dit besluit valt niet onder de Crisis- en Herstelwet.

In de periode van woensdag 16 juli 2014 tot en met dinsdag 26 augustus 2014 kan:

– een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

– een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

– een ieder tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's Gravenhage.

Tevens kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Cuijk, 15 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Cuijk, W.A.G. Hillenaar, burgemeester.

R.H.M.A. Rongen, secretaris.