25 september: informatiebijeenkomst Laarakker Zuid

Start bestemmingsplanprocedure Laarakker Zuid
Cuijk, 8 september 2014 - Ten behoeve van de uitgifte en ontwikkeling van het zuidelijk deel van Bedrijvenpark Laarakker, hebben RBL BV en gemeente Cuijk de voorbereiding gestart voor het bestemmingsplan Laarakker Zuid. Op 15 juli 2009 heeft de gemeenteraad van Cuijk het bestemmingsplan 'Regionaal Bedrijvenpark Laarakker' vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van het noordelijk deel van Laarakker (het gedeelte ten noorden van de Oeffeltseweg) mogelijk. Inmiddels is gebleken dat verschillende bedrijven interesse hebben om zich te vestigen op het zuidelijk deel van het bedrijvenpark, ten zuiden van de Oeffeltseweg.


Omdat op deze gronden nog een agrarische bestemming rust, is ontwikkeling ervan op dit moment niet mogelijk. Het is daarom wenselijk om Laarakker Zuid van een bedrijfsbestemming te voorzien, zodat de ontwikkeling en uitgifte van het gedeelte van het bedrijvenpark ten zuiden van de Oeffeltseweg in de tijd naar voren kan worden gehaald. Ten behoeve van de uitgifte en ontwikkeling van Laarakker Zuid is een (voorontwerp)bestemmingsplan opgesteld en wordt nu de formele bestemmingsplanprocedure opgestart.
Het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Laarakker Zuid' voorziet in de ontwikkeling van het zuidelijk deel van het Bedrijvenpark Laarakker. Het plangebied voor Laarakker Zuid grenst in het noorden en het westen aan het tracé van de nieuwe randweg Haps, in het oosten aan de A73 en in het zuiden aan de ecologische verbindingszone langs het Duits Lijntje.
Uitruil met noordwestelijk deel
De afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Cuijk en de provincie Noord-Brabant over ontwikkeling van Laarakker Zuid. De provincie heeft aangegeven medewerking te willen verlenen aan het ontwikkelen van Laarakker Zuid, mits de huidige totale netto oppervlakte aan bedrijfsbestemming voor Laarakker voor nu niet wordt vergroot. Dit betekent dat een deel van de bedrijfsbestemming op Laarakker Noord tijdelijk moet worden omgezet naar een andere bestemming. Dit gebeurt door voor het noordwestelijk deel de Agrarische bestemming terug te brengen met een wijzigingsbevoegdheid naar bedrijventerrein. Aan de wijzigingsbevoegdheid zijn voorwaarden verbonden op het punt van fasering en uitgifte.
Besloten is om de ontwikkeling van het meest noordwestelijke deel van Laarakker (Laarakker Noordwest) in de tijd naar achteren te schuiven. Dit deel van het bedrijvenpark ligt het dichtste tegen het dorp Haps aan en ligt vrij ver 'achteraan' Laarakker Noord. Het (tijdelijk) terugbrengen van een agrarische bestemming op deze gronden is voor de bewoners van Haps het meest gunstige, terwijl gelijkertijd versnippering op het noordelijk deel van Laarakker wordt voorkomen. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze uitruil juridisch-planologisch mogelijk te maken.
Start bestemmingsplan procedure
Op dinsdag 9 september vindt de bekendmaking van de ter inzage legging van het (voorontwerp) bestemmingsplan plaats op de gemeentepagina in de Maasdriehoek (zie Openbare bekendmakingen) en op de gemeentelijke website. Daarnaast wordt op donderdagavond 25 september om 19:30 uur in zaal De Posthoorn te Haps een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden uit Haps.
Met vriendelijke groet,
Leon Vromans
directeur