Verslag van bijeenkomst Herinrichting Centrum Haps 6 dec 2017

https://haps.onzegebiedsvisie.nl

Denk mee via bovenstaande website aan de Herinrichting Centrum Haps!
Op woensdagavond 6 december 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats, georganiseerd door de Dorpsraad Haps, om te komen tot een herinrichting van de Kerkstraat e.o. Dit is ingegeven door het feit dat de Randweg om Haps bijna gereed is Daarvoor is inmiddels een ontwerpbureau aangetrokken, t.w. Stad en Land uit Vugt en er was al eerder een klankbordgroep uit Haps vanuit de Dorpsraad samengesteld. Deze hebben inmiddels het een en ander voorbereid ten behoeve van deze avond. Maar er is nog geen plan. Daarvoor wordt nu de inbreng van alle Hapse inwoners gevraagd.

Voor deze bijeenkomst was zalencentrum De Posthoorn goed gevuld met belangstellenden uit het Hapse, vooral ook van inwoners uit de Kerkstraat zelf. Maar deze herinrichting gaat natuurlijk de hele Hapse gemeenschap aan!

Na een korte inleiding door wethouder Gerard Stoffels werd door het ontwerpbureau uitleg gegeven aan de bedoeling van deze avond. Op basis van een aantal items dienen er ideeën over de toekomstige inrichting van het gebied rond de Kerkstraat van Haps te worden verzameld. Dit gebied betreft de kruising Kalkhofseweg / Oeffeltseweg tot en met de splitsing Sint Hubertseweg / Zoetsmeerweg.

Grofweg wordt het gebied onderverdeeld in 4 aandachtsgebieden:
1. DNA van Haps
2. Pleinen
3. Groen (en water)
4. Verkeer (en parkeren, verblijven, Beerseweg)

Na deze indeling werd een eerste aanzet gegeven onder de aanwezigen door ze onder te verdelen in 8 willekeurige groepen om samen te gaan inventariseren en discussiëren over wat men belangrijk vindt en wat niet. Hierover werd aan het eind van de avond een beknopte samenvatting gegeven.

Enkele belangrijke opmerkingen waren:
- Waarom is het gebied Raadhuisplein / Burgemeester van Hultenstraat niet in het inrichtingsplan meegenomen? Hier is namelijk net veel bedrijvigheid (Koetje Boe, Spar, IJS en Spijs)!
- Is al besloten dat het gebied een 30-kilometerzone wordt?
- Blijft het gebied bereikbaar voor vrachtauto’s (bestemmingsverkeer) en agrarisch verkeer?

Het is belangrijk dat iedere inwoner van Haps hierover zijn/haar inbreng kan hebben. Daarom is een website geopend waarop alle meningen kunnen worden verzameld. U kunt uw gemotiveerd idee en mening geven op de volgende website:

https://haps.onzegebiedsvisie.nl


Dit zal nog breed gecommuniceerd worden via de Gemeente, dorpsblad De Schakel en de regionale media.

In januari / februari 2018 zal de website worden gesloten en zal april / mei een nieuwe bijeenkomst worden gepland om een vervolg te geven aan de Herinrichting Centrum Haps.