Notulen Dorpsraadvergadering 5 juni 2013

De notulen worden tevens vermeld op de pagina van de Dorpsraad

Voorzitter René Janssen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

CPO: Na de oproep in de Schakel en de oproep om op deze Dorpsraadvergadering te komen zijn geen reacties gekomen. Toch denken we dat er belangstelling moet zijn. We doen een laatste oproep in de Schakel. De wethouder heeft in de vorige vergadering gemeld dat er op de Schans wellicht mogelijkheden zouden kunnen zijn.
IDOP: De vorige keer is besproken wat er is toegewezen. De gemeente is gevraagd hoe nu verder met het indienen van plannen. Met het kunstwerk kan direct begonnen worden. Voor het onderzoek naar CPO bouwen is geen geld vrijgemaakt. Volgend jaar gaan we bekijken hoe we de Kerkstraat aan gaan pakken na de voltooiing van de rondweg. Onderzoek naar woningbehoeftes voor ouderen gaat de Gemeente Cuijk combineren met andere wijken en dorpen waar eenzelfde vraag lag.

Klankbordgroep geur: Als vertegenwoordiger van de dorpsraden heeft Henk Kiela gekozen voor de strengste variant om zo te voorkomen dat agrariërs nog kunnen uitbreiden. De dorpsraad Haps is hierover verdeeld maar een kleine meerderheid is toch voor strenge maatregelen.

De zonnepanelen

15 juni is er een bijeenkomst alcohol en drugs van de GGD.

De grafity op de sporthal is verwijderd.

De stoep op de hoek Burgemeester van Hultenstraat / Beerseweg is opgeknapt.

De put in de Violenstraat is rechtgetrokken.

De speelplekken. Deze week is er overleg geweest. Speelplek Overweg gaat naar Loswal. Wordt nog in de Schakel aangekondigd en er komt een informatie-avond.

De skatebaan blijft op de Loswal.

Het Marijkeplein blijft zoals het is totdat de Kerkstraat opnieuw wordt ingericht.

Bij de Visvijver worden de zitjes verplaatst. Het speelveld wordt meer recreatief ingericht

De inbraakpreventieavond is in Haps al geweest. De secretaris geeft dit door aan de organisatie van de Valuwe die samen een avond wilde organiseren.

Nieuwe brandweerkazerne. De secretaris neemt contact op met de gemeente om te vragen of er bij een nieuwe kazerne eventueel een opslag zou kunnen komen voor de Dorpsraad. Bijvoorbeeld voor de feestverlichting.

Rondweg Haps. De DR heeft overlegd met de gemeente over de tussentijdse stand van zaken. Er zijn nog de nodige aandachtpunten, bijv.: voor landbouwverkeer, fietsers, brandweer, etc.

Fietsoplaadpunten. Bijv. op het Kerkplein. Joep gaat vragen wat de behoefte van de kasteleins is.

Notulen: De notulen zijn niet goed van de website af te drukken. René overlegt met Sil Robben.

Vraag over de notulen van de vorige keer, over het riool. De voorzitter weet te melden, dat er pas in 2014 duidelijk wordt of en wanneer er een riool onder Haps wordt geboord. Het project lijkt technisch complex en financieel is de investering aanzienlijk groter dan destijds voorzien. Er wordt wellicht naar alternatieven gezocht om de bestaande capaciteit te vergroten.

Parkeerbeleid. De DR heeft een brief ontvangen van Ria Verbeeten aan de gemeente over het laatste plan en het feit dat de ruimte voor voetgangers aan de zijde van de Stappert wellicht krap is. Recentelijk heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd in de Stappert over het parkeren in de Beerseweg. De gemeente gaat met het laatste voorstel aan het werk. In dit plan zijn een aantal parkeerplaatsen vervallen om de doorstroming te bevorderen.

Rondvraag

De trottoirband is verlaagd in  het paadje bij de Willem Alexanderlaan. De suggestie wordt gedaan om nu een drempel neer te leggen omdat de jeugd nu voluit de Willem Alexanderlaan oversteekt.

Met welk IDOP project zou de DR willen beginnen? De voorzitter geeft aan dat dit nog niet duidelijk is. Hij refereert aan het project kunstwerk. Per IDOP project zijn er al trekkers / vrijwilligers die zich per project zouden willen inzetten. Maar dan moet er binnen afzienbare tijd wel duidelijkheid komen met welke projecten gestart kan worden.

De aanplakbiljetten die overal neergehangen worden. Op de skate-ramp, electriciteitskasten, e.d. Joep neemt over dit punt contact op met de gemeente.

Volgende vergaderingen worden nog bekend gemaakt.