Verslag vergadering Dorpsraad Haps 26 november 2019

Agenda:
1 Budget sociale vernieuwing (oproep)
2 Komplan/herinrichting dorpshart
3a voortgang RBL, 3b Werkgroep Haps Huis
4 Glasvezel
5 Woningbouw/huurwoningen
6 Wat verder ter tafel komt

Aanwezig zijn naast de leden van de Dorpsraad, wethouder Gerard Stoffels (deze vervangt wethouder Jilisen) en 52 belangstellende dorpsbewoners.

1 Budget sociale vernieuwing (oproep)
De 4 projecten die ingediend zijn voor het budget sociale vernieuwing en zijn beoordeeld door de buurten:
- Caboose: voor een techniekhoek
-De Schakel: voor een bijdrage voor “De Schakel 50 jaar”
-Havoc: voor aanschaf ballenkarren
-De Zelfkant: voor jubileum “66 jaar Zelfkant”

De bedragen zijn verdeeld op basis van de stemmen vanuit de buurten met als uitkomst:
€ 858        De Schakel
€ 1.075    Caboose
€ 393        Havoc
€ 674        De Zelfkant

2 Komplan/herinrichting dorpshart
Op donderdag 21 november 2019 was er een voorlichtingsbijeenkomst over de rotonde en de herinrichting van de kom. Voor fase 1 en 2 is budget beschikbaar en moet de gemeenteraad een besluit nemen. Voor fase 3 en 4 wordt mogelijk budget toegewezen in juni 2020 in de volgende budgetronde. Verder is in de commissie gesproken over de rotonde Kalkhofseweg – Kerkstraat. De werkgroep vanuit de DR is nauw betrokken geweest en heeft een voorkeur voor de veiligste oplossing zijnde een rotonde. Uit de zaal wordt opgemerkt dat de rotonde minder nodig is en wellicht weggegooid geld omdat het verkeer een stuk rustiger is geworden sinds de aanleg van de Randweg. De voorzitter geeft aan dat remmen van de snelheid van autoverkeer en veiligheid voor overstekende fietsers bevorderd wordt door een rotonde. Verder zijn de kosten voor een rotonde niet persé hoger dan een andere oplossing. Uiteindelijk zal de raad binnenkort een besluit nemen over de te kiezen variant.

3a Voortgang RBL
RBL Noord West zou nu ontwikkeld moeten gaan worden. Dit is het gebied in de buurt van de Maria-molen. Betwijfelt wordt of dit gebied ontwikkeld moet worden in het licht van:
- Er is voldoende aanbod van categorie 3 bedrijventerreinen.
- Elders in de gemeenten en omliggende gemeentes is ook nog voldoende aanbod.
- Het voorstel van de voorzitter van de Dorpsraad is om nut en noodzaak met de gemeente en wethouder te bespreken.

Uit de vergadering wordt opgemerkt dat er destijds afspraken zijn gemaakt over werkgelegenheid. Er zijn destijds  suggesties gedaan voor 15 arbeidsplaatsen per hectare. Ook 50 medewerkers per hectare zijn ooit genoemd. Voor ontwikkeling van categorie 3 bedrijvigheid zou een dergelijke doelstelling een heel goede overweging kunnen zijn om de ontwikkeling van het RBL daarmee een economische impuls voor het Land van Cuijk te laten geven. Door een aantal vertegenwoordigers vanuit de politiek wordt bevestigd dat men het thema weer meeneemt in de discussie over de ontwikkeling van het RBL.

3b Werkgroep Haps Huis.
De werkgroep is gestopt omdat men het niet eens is met het voorstel van RBL over de locatie op het evenemententerrein of aan de rijksweg en de beschikbare middelen.
Gerrit Graat geeft als lid van de werkgroep aan dat er verschillende suggesties voor locaties zijn gedaan door de werkgroep. RBL Laarakker heeft echter een andere locatie in gedachten in de buurt van het huis van van Munsteren.
De Werkgroep is bereid zelf werk te verrichten en is van mening dat dit initiatief voor de Hapse gemeenschap is. RBL BV vindt echter dat het Haps Huis er voor het bedrijventerrein is.

4 Glasvezel.
Op dit m oment is men volop bezig met de aanleg van glasvezel in ons dorp. Er is nog geen informatieavond gepland. Dit wordt in maart 2020 verwacht.

5 Woningbouw/huurwoningen
De wethouder licht toe dat er begin 2020 een informatieavond komt die de aanzet moet gaan vormen voor een masterplan. Alle plannen en ideeën kunnen daar in worden ingebracht. Jongeren moeten zich wel melden als er behoefte is aan goedkopere woningen.

6 Wat verder ter tafel komt.
In de Raadsstukken stond een bericht over een hotel voor 250 plaatsen voor buitenlandse arbeiders  ter plaatse van voormalig café Jachtlust. Dit is voor de aanwonenden een complete verrassing. Er is geen overleg geweest. Er wordt bevestigd vanuit de politiek dat er vooraf overleg met aanwonenden zou zijn. Verder wordt toegelicht dat er in de gemeente een heroriëntatie is op het netjes huisvesten van buitenlandse arbeidskrachten. Omdat draagvlak als belangrijk wordt gezien heeft de raad de wethouder gevraagd om eventuele locaties en plannen eerst met de DR en omwonenden te bespreken. Opgemerkt wordt dat een aantal ondernemers al plannen en locaties hebben genoemd richting de wethouder. De Raad lijkt hierover niet geïnformeerd te zijn. De voorzitter vat samen dat zorg uit de buurt duidelijk is. De zojuist opgerichte werkgroep kan namens de DR met de wethouder in gesprek. Maria v.d. Groes wil als aanspreekpunt fungeren om mensen en reacties te verzamelen.

Punten van de vorige bijeenkomst:
* Status De herindeling van de drie gemeenten. Proces loopt. Mill en Grave moeten binnenkort met een standpunt komen of ze meedoen.

* De eikenprocessierups. De wethouder: Sluipwespen en mezen zouden de rupsen aanvallen. Vanuit de gemeente wordt een werkgroep opgezet met bedrijven en inwoners met ideeën. Verder wordt er met biologische middelen bestreden op bijvoorbeeld speelplaatsen. Later in het jaar op overlastlocaties zullen de rupsen worden opgezogen. Eiken worden er in elk geval niet meer geplant.

* Moet er iets gebeuren aan de weg tussen Haps en Sint Hubert vraagt de gemeente? Op de vergadering zijn er geen wensen.
* Snelheid Kalkhofseweg. Met name tussen 5 en 7 wordt er veel en te snel gereden. Toegezegd was dat er metingen zouden komen. De wethouder geeft aan dat handhaving tijd kost en werkt maar beperkt. Maar er komen metingen met lussen in het voorjaar 2020. En de smiley komt terug. En er is een belonings-snelheidsmeter die eerst in de Padbroek komt te hangen. De opbrengst komt ten goede aan de wijk.

* De Lokkantseweg. Ook daar komen weer metingen omdat er veel te hard gereden wordt. Gevraagd wordt of de bermen binnenkort een keer hersteld worden. Dit thema staat al langere tijd (3 jaar!!) op de agenda. Er gaan veel fietsende scholieren langs deze route. De berm levert een onnodig maar enorm risico op.

* Verslag speelplekkenbeleid is bijgevoegd namens Joep Arts.

Rondvraag:
* Komt er ander asfalt op de rondweg? Is niets van bekend.
* Een soortgelijke vraag over de teststrook langs de Rondweg. De wethouder licht toe dat de proef weinig heeft opgeleverd.
* De Japanse duizendknoop plaag. Wat doet de gemeente hier aan? De wethouder geeft aan dat de aangevoerde grond wordt gecontroleerd maar dit biedt geen garantie. Bij de landbouwsluis langs het RBL staan er al verschillende.
* De vogelkastjes zoals gemeld op Hapsinfo. De initiatiefnemer is niet de buurt maar een  buurtbewoner.
* Kunnen er afvalbakken op het RBL komen te staan. Het gebeurt geregeld dat bestuurders van busjes hun afval neergooien.
* Er komt een tankstation op het RBL. De wethouder geeft aan dat er wellicht ook waterstof komt.
* In Haps is een werkgroep actief met wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Haps. Wordt ook onderdeel van het masterplan wonen in Cuijk. Maar oplossen van eenzaamheid en sociale contacten worden als belangrijk gezien. Vraag is hoe zich dit verhoudt tot bestaande organisaties als de Zonnebloem. Voorstel is om ‘elkaar op te zoeken’ en samen te werken.

Toegevoegd na de afgelopen feestdagen:
Voorzover de gemeente het kon overzien zijn er in Haps geen vernielingen geweest tijdens de jaarwisseling. Dit positieve bericht plaatsen we dan ook graag.
Feestverlichting: Roland Zonnenberg en Luc Arts  hebben dit jaar belangeloos de feestverlichting opgehangen en verwijderd. Waarvoor hartelijk dank!