Verslag bijeenkomst Randweg Haps

Verslag van de informatiebijeenkomst dorpsbewoners inzake de Randweg om Haps

Op donderdagavond 26 januari 2012 blijkt dat er goed gehoor gegeven is aan de oproep van de Dorpsraad Haps door de inwoners van Haps om te komen luisteren en mee te praten omtrent de problematiek en besluitvorming inzake de mogelijke trace's van de randweg Haps. Zaal De Posthoorn is helemaal volgestroomd met honderden belangstellenden en belanghebbenden.

 

Een (onafhankelijke) presentatrice leidt de avond en geeft aan dat de avond is onderverdeeld in 4 onderdelen:

1. Een kort interview met wethouder Stoffels

2. Een uiteenzetting namens de Dorpsraad door dhr. Braspenning

3. Uitleg en uitslagen omtrent de onderzoeken en bevindingen van de 5 mogelijke tracé's van de toekomstige rondweg om Haps

4. Vragenronde door het publiek

1. Een kort interview met wethouder Stoffels
De discussieleidster start met de vraag aan dhr Stoffels: waarom een rondweg?
Stoffels, gemeenteraadslid en tevens inwoner van Haps, geeft een toelichting dat de discussie m.b.t. een randweg om Haps al dateert vanaf zo'n 40 jaar geleden. De provinciale weg de N264 loopt dwars door de kom van Haps met alle nadelige gevolgen van dien: geluidsoverlast, fijnstofoverlast, stank, gevaarlijke oversteeksituaties etc. De leefbaarheid staat steeds meer onder druk temeer omdat door de komst van het Regionale Bedrijventerrein (RBT) het aantal (vracht-)voertuigen dat door de kom zal rijden alleen maar zal toenemen.

Is er gekeken naar andere mogelijkheden?
Stoffels geeft aan dat door de Grondmij en de Provincie onderzoeken hebben plaatsgevonden naar mogelijke oplossingen. Hierbij wordt o.a. aangegeven dat de Noordoost-Brabantse gemeenten de optie te berde hebben gebracht om de A77 door te trekken naar de A50 (Uden-Eindhoven). Gesteld werd door de deskundigen dat in dit gebied al 4 provinciale wegen liggen die voldoende capaciteit hebben om het verkeersaanbod aan te kunnen. Een andere optie was het verkeer proberen te verleiden andere routes te nemen. Dit betreft veelal een langere reisafstand waardoor het gevaar voor sluipverkeer alleen maar zal toenemen waardoor andere (lichtere) wegen te zwaar zullen worden belast.

Gaat de Provincie de randweg betalen?
Stoffels: Ja, dit is opgenomen in het wegenplan in Brabant waarbij een drietal projecten de voorrang hebben gekregen waaronder dus Haps.

2. Een uiteenzetting namens de Dorpsraad door dhr. Braspenning
De heer Braspenning neemt namens de Dorpsraad het woord en geeft aan dat, naast de uitgebreide informatie die na hem de deskundigen van de Provincie Brabant en de Milieu Effect Rapportage (MER) alsmede de verkeersdeskundigen te berde zullen brengen hij alvast extra informatie wil delen met de vergadering als ook "andere informatie" volgens zijn eigen "gezond verstand-model"!
Hij geeft aan de Dorpsraad de "leefbaarheid in het dorp" de belangrijkste factor vindt. Zal derhalve de informatie van de MER voldoende zijn?
Hij neemt een aantal aandachtspunten door waar naar zijn mening te weinig aandacht aan is besteed. Hij brengt de windrichting en de windsterkte ter sprake. Deze waait, op basis van ervaringscijfers van het KNMI over een groot aantal jaren, in grote delen van het jaar vanuit het zuidwesten (vanuit Wanroij, St. Hubert, Mill). Met deze aanvullende informatie doelt hij op fijnstof en geluidsoverlast. M.b.t. fijnstof is een belangrijke factor die meegenomen dient te worden dat de grootste veroorzaker hiervan het vrachtverkeer is.
Vanuit de overheid wordt geadviseerd de bouw van scholen, kinderdagopvang, verpleeghuizen e.d. dan ook tenminste 200 meter verwijderd van doorgaande wegen te bouwen. Gesteld kan dan ook worden dat hoe dichter een tracé bij de kom gelegd zal worden hoe groter de verontreiniging (gezondheidsschade) voor de bewoners.
Verder geeft hij aan te kiezen voor een duurzame en integrale oplossing, dat wil zeggen dat we over 10 – 15 jaar niet voor eenzelfde probleem komen te zitten als in enkele voorbeeldgemeenten. Hij wijst hierbij op de situatie in Uden waar nu aan de andere kant van de rondweg een nieuwe wijk wordt gebouwd waardoor de weg midden door de wijk is komen te liggen.

3. Nadere toelichting inzake de voorliggende opties
De deskundigen geven een uitgebreide toelichting inzake de bevindingen die ze hebben gedaan. Daarbij zijn tal van aandachtsgebieden meegenomen op verkeerstechnisch gebied, geluids- en verontreinigingsoverlast, opkoop van percelen etc.

De 0+ optie:
Beoordeeld is hoe kan de verkeerssituatie in de kom beter kan worden gecirculeerd?
Negatief: Door de aanleg van rontondes en andere verkeersverstoringen wordt geen verbetering gerealiseerd. Overlast zal alleen maar toenemen.
Positief: geen aantasting van het buitengebied.

Optie 1
Betreft de grootste lus naar het zuiden om de kom van Haps heen.
Negatief: veel huiskavels, landschappelijke kavels en natuur wordt aangetast
Positief: positief effect op akoestiek (geluidsoverlast) en luchtkwaliteit.

Optie 2
Gelijkwaardige route als 1 om het zuiden echter dichterbij de kom van Haps
Negatief: dichterbij de kom, gevolgen voor de akoestiek en verdere overlast, De Putselaar wordt afgesneden van de kom.
positief: een korter tracé, beperktere impact op natuur, en verder dezelfde punten als optie 1.

Optie 3
Dit tracé ligt nog dichterbij de kom als optie 2, deels er doorheen.
negatief: zie optie 2
positief: korter traject.

Optie 4
De noordelijke route. Deze wordt voorzien van fietstunnels (sportvelden, scholen) en rotondes.
negatief: Gaat door ecologisch belangrijke gebieden.
positief: effect op de verkeersreductie.

De deskundigen hebben de positieve en negatieve effecten van alle varianten aangegeven. Het is aan de politiek hierover een mening en een beslissing te nemen. Alhoewel geen exacte gegevens hiervoor berekend zijn verwachten de deskundigen (na aandringen uit de zaal) op basis van ervaringscijfers uit het verleden dat de totale kosten zullen gaan liggen tussen de 10 en 20 miljoen euro.

4. Vragenronde door het publiek

Na de korte pauze, waarin de vragen schriftelijk kunnen worden gesteld, volgt het laatste onderdeel van de avond: de vraagstellingen.
Diverse belangengroepen hebben hun vragen goed voorbereid en staven hun twijfels over de geboden opties met goed onderbouwde argumenten.
Zo komen diverse items ter sprake, zoals dassenburchten, wat wordt de breedte van de randweg, is rekening gehouden met het aantal op te kopen percelen, discussies over de ingetekende ligging van de bebouwde kom (noordelijke variant), beperkingen m.b.t. toekomstige woningbouw, vragen over Provinciale visie in relatie tot de identieke situatie in St. Hubert, filevorming voor aan te leggen rotondes etc.

De vergadering wordt ver na 23.00 uur gesloten. Het woord zal nu zijn aan het College van B en W dat in de loop van maart een besluit zal gaan nemen over de keuze van het tracé. Het besluit dient in ieder geval voor 1 april genomen te zijn, aangezien dat de deadline is die door de Provincie is vastgesteld.

Bron: redactie Haps-info
27 januari 2012

logo