Kapvergunning RBT ingetrokken

Informatie van de website van de Gemeente Cuijk:
Aanvragen Kapvergunning RBL Haps ingetrokken

 

Cuijk, 14 februari 2013 – Met het oog op de aan te leggen infrastructuur en het groenplan voor het Regionaal Bedrijvenpark Laarakker (RBL) in Haps, heeft de gemeente Cuijk onlangs (als eigenaar van de gronden en namens de RBL bv) enkele kapvergunningen aangevraagd. Na overleg met de dorpsraad Haps en de milieuvereniging Haps heeft het college van B en W besloten de lopende aanvragen in te trekken en de RBL bv te vragen de verschillende aanvragen te vatten in een integraal plan. Dit plan wordt op korte termijn opgesteld, waarna een nieuwe, integrale aanvraag voor een kapvergunning wordt ingediend.

Integraal plan
De RBL bv is druk bezig met de voorbereiding op de aanleg van de infrastructuur voor de 1ste fase van het RBL. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan het groenplan voor het hele bedrijvenpark. Met het oog op deze ontwikkelingen heeft de gemeente onlangs enkele kapvergunningen aangevraagd. De dorpsraad Haps en de milieuvereniging Haps hebben tegen deze aanvragen bezwaar gemaakt. Een belangrijk argument voor dit bezwaar was de onduidelijkheid over de koppeling van de verschillende aanvragen. Na overleg met de bezwaarmakers heeft het college besloten de lopende aanvragen in te trekken en RBL bv te vragen de verschillende aanvragen in één integraal plan op te nemen. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds kan de gemeente Cuijk op basis van de nieuwe aanvraag een meer integrale afweging maken; anderzijds biedt de gekozen aanpak de mogelijkheid de bezwaarmakers beter te informeren over het geheel van de ontwikkelingen en activiteiten binnen het plangebied van het RBL.

Meer bomen terug
Op dit moment legt de RBL bv de laatste hand aan een integraal plan voor de verschillende kapactiviteiten. In dit plan wordt nadrukkelijker de koppeling gelegd met (de realisatie van) het groenplan en de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Laarakkerse Waterleiding aan de noordzijde van het terrein. Het is de bedoeling dat uiteindelijk ca. 350 bomen en circa 0,45 hectare bosplantsoen worden gekapt. Daar tegenover staat dat er ca 450 nieuwe bomen worden geplant. Er komen dus ruimschoots meer bomen terug dan er verdwijnen. De totale oppervlakte aan nieuw groen en natuur bedraagt straks 8,7 hectare. Hierbij is de verplichting tot natuurcompensatie voor de das/het dassenleefgebied nog niet meegenomen. Hiervoor wordt nog eens 15 kilometer aan landschapelementen aangelegd in de omgeving van het RBL, waarvan op dit moment al 10 kilometer is aangeplant. De totale investering in het groenplan en de natuurcompensatie bedraagt circa € 1,5 miljoen.

Bestemmingsplan
In september 2011 is het bestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarakker onherroepelijk geworden. In dit bestemmingsplan is de ontwikkeling van het RBL planologisch vastgelegd. Het bestemmingsplan RBL vormt daarmee de basis voor de daadwerkelijke realisatie van het bedrijvenpark. De ontwikkeling van het RBL is door de gemeente Cuijk belegd in het ontwikkelbedrijf RBL bv. Namens haar aandeelhouders (de gemeente Cuijk en BNG Gebiedsontwikkeling) draagt de RBL bv zorg voor de realisatie van het bedrijvenpark

logo