Eerste rotonde in Hapse dorpskom wordt een feit!

Werkzaamheden inrichting dorpshart Haps starten na bouwvak 2020.

IMG 2383

Op donderdagavond 21 november 2019 organiseerde de Gemeente Cuijk in sporthal De Stappert de presentatie van de plannen van de inrichting van de dorpskom van Haps. De randweg Haps is gerealiseerd tot tevredenheid van de overgrote meerderheid van de Hapse inwoners. De volgende fase is de herinrichting van de Hapse dorpskom. Hierbij was het uitgangspunt de verbetering van de verkeerssituatie in het centrum van Haps qua veiligheid en qua leefbaarheid.

Daartoe is door de Gemeente Cuijk aan bureau Kragten de opdracht gegeven om e.e.a. in goede banen te leiden, te begeleiden, voorstellen aan te bieden, de plannen te overleggen met alle betrokkenen en deze plannen deskundig uit te werken. Kragten diende te zorgen voor draagvlak binnen de gemeenschap en een veilige realisatie van de Cuijkseweg. Deze avond werden dus alle resultaten ter informatie aangeboden aan de Hapsenaren die dan ook in grote getale zijn gekomen om hiervan kennis te nemen en om hun vragen te kunnen stellen.

De presentatie bestond uit 2 delen:
Deel 1 betrof de bespreking van de toeleidende wegen naar het Hapse centrum
Deel 2 ging over het ontwerpplan van de Hapse dorpskom zelf.

Ad 1:
De eerste toeleidende weg die werd besproken was die van de Sint Hubertseweg. Ter hoogte van de Zoetendaalstraat, waar de snelheid van 80 km/u naar 50 km/u teruggebracht (dorpskom) dient te worden wordt een snelheidsplateau aangelegd, spreek uit: drempel. De hoogte hiervan is een (gebruikelijke) 8 cm.
De tweede toeleidende weg is die vanaf de Oeffeltseweg naar de Kerkstraat en Kalkhofseweg. Er werden 4 varianten gepresenteerd die allen de revue passeerden. De keuze die is gemaakt, een rotonde, blijkt de enige en meest gewenste optie te zijn van de 4. De snelheid van het autoverkeer wordt door de rotonde omlaag gebracht, fietsers hebben voorrang op de rotonde, de Cuijkseweg krijgt een andere aansluiting (via een deel van het voormalige evenemententerrein) en de toegang tot de Kerkstraat als 30 km-zone wordt extra benadrukt. De presentator vraagt in een korte enquete (hand opsteken) wat de aanwezigen van deze gekozen oplossing (rotonde) vinden: een duidelijke meerderheid is het hiermee eens.
Met betrekking tot de Cuijkseweg vinden tevens een aantal aanpassingen plaats. De fietsroute naar Cuijk wordt opgeknapt: rode fietsstroken van 1,5 meter aan beide kanten, er worden kruispuntplateaus gemaakt (+8 cm.) ter ontmoediging van de snelheid. Verder is een aandachtspunt de verbetering van de verlichting d.m.v. lantaarnpalen.
Wethouder Gerard Stoffels lichtte toe dat deze plannen zullen worden besproken op 25 november a.s. in de Commissie Ruimte waarna het in de Raadsvergadering van 16 december 2019 kan worden bekrachtigd. Bij een positief besluit kan met de werkzaamheden worden gestart na de bouwvak van 2020.

Ad 2:
Inrichtingsplan centrum Haps
Uitgangspunt is dat het centrum van Haps een samenhangend- en ontmoetingsgebied dient te zijn met bredere stoepen (zonder grote hoogteverschillen). Het dient een leefbaarder gebied te worden met meer groen, een 30 km zone waarbij de auto te gast is en waarbij de verschillende pleinen verbinden.

De Hapse Stap
De term die geïntroduceerd wordt is: de Hapse Stap: verbinding in het hart. De ruimte tussen schoolplein tot voorbij de kerk. De weg meandert, is van licht gekleurd asfalt (dus geen klinkers), is 5,80 meter breed met ruimte voor fietsers en wandelaars. Het wegoppervlak is nagenoeg gelijkvloers (dus géén hoge stoepranden). Het Kerkplein fungeert zowel als parkeerplaats als locatie voor de Kermis, het Marijkeplein wordt groener en iets glooiend en kan (in noodgevallen) gebruikt worden als waterbekken bij hevige regenval, evenals het Kerkplein. De “stoepen” worden veel breder dan ze nu zijn en kunnen worden gebruikt als terrasmogelijkheid voor de café’s en bij de wegaansluitingen komen plateaus.
Wethouder Stoffels geeft aan dat voor deze plannen 1 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Voor de volgende items die onderhanden dienen te worden genomen is nog geen beslissing genomen. Dat betreft Beerseweg, Raadhuisplein en Marijkeplein. Daarover zal de Gemeenteraad in 2021 beslissen.

Vragen vanuit de toeschouwers:
Blijven de bestaande bomen in de kom staan?
Antwoord: Ja.

Wordt de aansluiting met de Zoetsmeerweg meegenomen?
Antwoord: Ja.

Wordt de straatverlichting in het centrum aangepast?
Antwoord: ja, er komen kleinere lantaarnpalen.

Is er voldoende aandacht voor de veiligheid vanaf het schoolplein?
Antwoord: Ja, er komen speciale beschermende muurtjes en afbakeningen.

Alle informatie komt met ingang van maandag 25 november op de volgende site te staan: haps.onzegebiedsvisie.nl

logo