Naast RBT en LOG, wordt nu de rondweg ook weer een actueel thema. In Cuijk is een studie afgerond naar de behoeftes en verkeersintensiteiten. Gepleit wordt voor een rondweg om Haps (Is op zich geen nieuws) Maar het rapport heeft wel het e.e.a. op gang gebracht, zoals burgemeesters, in de regio, die opeens pleiten voor een aansluiting op de A77. Ook St Hubert heeft nu zijn werkgroep voor het verkeer en een actiegroep van burgers.  

Kom ook naar de informatiebijeenkomst Randweg Haps

Op 26 januari 2012 om 20.00 uur vindt in de Posthoorn in Haps een bijeenkomst plaats over de Randweg Haps.

Randweg Haps
Reeds enkele jaren is de verkeerssituatie in de dorpskern Haps een aandachtspunt. Veel bewoners hebben overlast van het verkeer dat door de kern van Haps rijdt over de provinciale weg N264. De leefbaarheid in het dorp staat hiermee onder druk. Daarnaast is de veronderstelling dat de problematiek zal verergeren als gevolg van groei van het autoverkeer de komende jaren. In opdracht van de gemeente Cuijk en de provincie Noord-Brabant is in 2008 een Verkenning uitgevoerd naar de huidige en mogelijke toekomstige knelpunten op de provinciale weg N264.

Op basis van de knelpunten zijn enkele oplossingsrichtingen benoemd die de problematiek op de N264 en in Haps, dienen te verminderen. De gemeente Cuijk en de provincie Noord-Brabant zijn een planstudie gestart naar het beste tracé voor een randweg, inclusief de nulvariant (het opwaarderen van de Kerkstraat in Haps).

Waar staan we nu?
De planstudie naar een Randweg voor Haps is bijna toe aan besluitvorming. Volgens planning zal de gemeenteraad op 26 maart een besluit nemen ten aanzien van de voorkeursvariant. Voor de vijf varianten van de Randweg (inclusief de nulvariant) zijn de milieu effecten in kaart gebracht. Het gaat dan om geluid, luchtkwaliteit, natuur etc. De resultaten hiervan zijn inmiddels in de klankbordgroep besproken.

Kom naar de informatiebijeenkomst
Het college van burgemeester en wethouders wil belangstellenden uitnodigen om kennis te nemen van de laatste stand van zaken. De verschillende alternatieven met hun voor- en nadelen worden tijdens deze avond toegelicht. Er is de mogelijkheid om nadere informatie te vragen over de Randweg en de procedure. Daarnaast is er de mogelijkheid om de voor- en nadelen van de verschillende varianten aan te vullen.
Overigens is het goed om te beseffen dat het hier niet om een officieel inspraakmoment gaat. Inspraak is mogelijk als het MER-rapport en het voorontwerpbestemmingsplan in procedure worden genomen. Van de avond wordt een verslag gemaakt dat aan de gemeenteraad wordt verstrekt zodat de inhoud meegenomen kan worden bij de door de gemeenteraad te maken afweging. Ook zal het verslag op de website worden gepubliceerd.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Randweg, de bijeenkomsten en de procedure tot nu toe, kunt u kijken op de website voor de Randweg www.cuijk.nl/randweghaps.


Link naar de Pagina Verkeer en Vervoer van de gemeente Cuijk met de informatie over de Rondweg: volgt